•    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เสาเข็มไมโครไพล์ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคำนวนตั้งแต่ในการออกแบบหรือการควบคุมการปลูกสร้างแต่ละครั้งก็มิใช่ว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ประสบการณ์ และความชำนาญของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมการก่อสร้างวิศกร

ทีมงานผู้ชำนาญการและวิศวกรเสาเข็มไมโครไพล์

คุณอุปถัมภ์ พ่วงรับ (กรรมการผู้จัดการ) 

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ

คุณเอกรินทร์ พ่วงรับ (วิศวกร) 

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

วศบ. โยธา ภย 36985

คุณธีรชัย บุตรแก้ว (วิศวกร) 

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

วิศวกร วศบ. โยธา สย 10356